Deklaracja dostępności III LO

Deklaracja dostępności
III Liceum Ogólnokształcącego
im. Stefana Batorego w Chorzowie

III Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Batorego w Chorzowie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej
III Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Batorego w Chorzowie

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • strona nie posiada tekstów alternatywnych w postaci nagrań audio i video
 • strona nie posiada tekstów w postaci grafiki
 • dokumenty PDF nie są dokumentami edytowalnymi
 • filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Pobierz Raport z wynikami przeglądu dostępności.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Dyrektor szkoły mgr Katarzyna Sikora.
 • E-mail: sekretariat@3lo.edu.pl
 • Telefon: 32 246 8802

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

Organ nadzorujący: Dyrektor III Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Batorego w Chorzowie
Adres: ul. Farna 5-7
41-506 Chorzów
E-mail: sekretariat@3lo.edu.pl
Telefon: 32 2468802

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

 • Do budynku szkoły prowadzą schody. Budynek nie posiada platformy ani windy dla osób niepełnosprawnych.
 • Portiernia znajduje się na lewo od głównego wejścia.
 • Budynek nie posiada pętli indukcyjnych.
 • Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
 • W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Deklaracja dostępności
Biuletynu Informacji Publicznej
III LO w Chorzowie

III Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Batorego w Chorzowie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Biuletynu Informacji Publicznej III LO w Chorzowie..

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • strona nie posiada tekstów w postaci grafiki
 • dokumenty PDF nie są dokumentami edytowalnymi

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Pobierz Raport z wynikami przeglądu dostępności.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Dyrektor szkoły mgr Katarzyna Sikora.
 • E-mail: sekretariat@3lo.edu.pl
 • Telefon: 32 246 8802

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Dyrektor III Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Batorego w Chorzowie
 • Adres: ul. Farna 5-7
  41-506 Chorzów
 • E-mail: sekretariat@3lo.edu.pl
 • Telefon: 32 2468802

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

 • Do budynku szkoły prowadzą schody. Budynek nie posiada platformy ani windy dla osób niepełnosprawnych.
 • Portiernia znajduje się na lewo od głównego wejścia.
 • Budynek nie posiada pętli indukcyjnych.
 • Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
 • W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego:
Raport_o_dostępności