Historia

Patron szkoły – Stefan Batory (1533-1586)

Książę siedmiogrodzki od 1571 roku, król Polski od 1576 roku. Ożeniony z królową Anną Jagiellonką. Po koronacji na króla Polski pozostał księciem Siedmiogrodu, oddając namiestnictwo swemu bratu Krzysztofowi. Wkrótce po elekcji uzyskał aprobatę senatorów i kościoła katolickiego, wcześniej niechętnych jego kandydaturze. Wystąpienie Gdańska, który odmówił uznania Stefana Batorego, doprowadziło do konfliktu zbrojnego, zakończonego kompromisem w 1577 roku ? Gdańszczanie uznali zależność od króla polskiego i zgodzili się na zapłacenie wysokiej kontrybucji. W zamian król zrezygnował z budowy floty kaperskiej i wycofał wydane w 1570 statuty Karnkowskiego, ściśle podporządkowujące Gdańsk Rzeczypospolitej.

Stefan Batory dążył do skierowania polityki polskiej przeciwko wrogom Siedmiogrodu, tj. austriackim Habsburgom i Turcji. W latach 1578-1582 Prowadził wojny z Moskwą o Inflanty. Trzy kolejne wyprawy: polocka (1579), wielkolucka (1580) i pskowska (1581), zakończyły się pełnym sukcesem wojsk królewskich i zawarciem dziesięcioletniego rozejmu w Jamie Zapolskim (1582).

Za namową papieży Grzegorza XIII i Sykstusa V Stefan Batory rozpoczął przygotowania do wojny z Turcją, które zostały przerwane z powodu jego śmierci. Przeprowadził reformy wojskowe, m.in. powołał piechotę wybraniecką (1 żołnierz utrzymywany przez 20 chłopów z dóbr królewskich), ustanowił rejestr kozacki obejmujący Kozaków zaporoskich, pobierających żołd od Rzeczypospolitej i zobowiązanych do walki w armii polskiej, ustalił podział jazdy na ciężkozbrojną husarie, chorągwie kozackie i jazdę lekką.

Dążąc do pozyskania szlachty, król utworzył Trybunał Koronny (1578) i Litewski (1581), przekazując im przysługujące dotąd władcy uprawnienia sądownicze. Starał się o wzrost znaczenia sejmików kosztem sejmu. Stosując się do zasad konfederacji warszawskiej (1573), Stefan Batory prowadził tolerancyjna politykę w stosunku do innowierców, jednocześnie wspierał Kościół katolicki i zakon jezuitów. W 1579 roku założył Akademię Wileńską.

mgr Mirosław Stebelski

Urodził się 6 lipca 1903 r. w Orszowcach położonych na Bukowinie Rumuńskiej. Pochodził z rodziny polskiej. Ukończył polską Szkołę Powszechną i Wydziałową. Następnie uczył się w rumuńskiej szkole średniej, gdzie w 1924 r. otrzymał świadectwo dojrzałości. We wrześniu tego roku, podczas pracy nauczycielskiej w Nowym Bytomiu, zrzekł się obywatelstwa rumuńskiego i otrzymał obywatelstwo polskie. W 1927 r. zdał uzupełniającą maturę polską w Państwowym Seminarium Nauczycielskim w Mysłowicach, a w 1928 r. nauczycielski egzamin praktyczny. W 1930 r. Ministerstwo Oświaty powołało go na stanowisko instruktora oświatowego przy Konsulacie RP w Czerniowcach. Po powrocie na Śląsk w latach 1934 ? 1937 studiował w Instytucie Pedagogicznym w Katowicach. Okres okupacji spędził w Nowym Sączu. W marcu 1945 r. wyjechał z żoną do Bytomia i tam objął stanowisko inspektora szkolnego. Jednocześnie studiował filozofię na Uniwersytecie Wrocławskim (dyplom magistra w 1949 r.). We wrześniu 1949 r. objął stanowisko dyrektora III LO im. S. Batorego w Chorzowie i sprawował tę funkcję przez 14 lat. W 1963 r. przeniósł się do Nowego Sącza, gdzie wykładał propedeutykę filozofii i pedagogikę w Studium Nauczycielskim. Po przejściu na emeryturę w 1973 r. został odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski. Zmarł nagle 26 lipca 1989 r. w Nowym Sączu.

dr Bogusław Sznajder

Urodził się 9 sierpnia 1933 r. w Krakowie. W 1952 r. ukończył Państwowe Liceum Pedagogiczne w Katowicach, w 1962 r. Wyższą Szkołę Pedagogiczną (kierunek: historia), a w roku 1982 uzyskał tytuł doktora nauk społecznych na Uniwersytecie śląskim. Dr Sznajder z naszym liceum związał się w roku 1957. Uczył historii, a także przysposobienia wojskowego, ponieważ służbę wojskową ukończył jako oficer (dziś posiada stopień kapitana WP). Od 1963 do 1976 roku pełnił funkcję dyrektora szkoły. W tym czasie III LO osiągało z roku na rok coraz lepsze wyniki, co zaowocowało m.in. otrzymaniem sztandaru dla Najlepszej szkoły miasta Chorzów. Po przejściu na emeryturę, za całokształt pracy dydaktyczno-wychowawczej i społecznej, został wyróżniony m.in. Medalem Komisji Edukacji Narodowej, Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski oraz Nagrodą Ministra Oświaty II stopnia.

mgr Bolesław Iwanowski

Urodził się 10 lipca 1946 roku w Bokieniczach na Polesiu. Liceum Ogólnokształcące ukończył w Wałbrzychu, uzyskując najwyższe oceny z matematyki oraz wychowania fizycznego. Naukę kontynuował w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Opolu, działając jednocześnie przez dwa lata w Radzie Okręgowej Zrzeszenia Studentów Polskich. Od 1972 roku był nauczycielem, a od 1976 roku dyrektorem III LO im. Stefana Batorego w Chorzowie. W 1988 roku został wyróżniony odznaką Zasłużonemu w Rozwoju Województwa Katowickiego. Za swoje największe osiągnięcie uważał zmianę charakteru szkoły poprzez wprowadzenie klas autorskich oraz utworzenie w 1993 roku ogólnopolskiego Stowarzyszenia Szkół Aktywnych  SSA. Dyrektor pełnił w nim funkcję I zastępcy prezesa SSA, a III LO im. S. Batorego było jednym z jego najaktywniejszych członków stowarzyszenia. Jako ciekawostkę można dodać, że nie tylko Iwanowski, ale także cała jego rodzina była związana z naszym liceum. Żona  Łucja (absolwentka III LO), przez 22 lata pracowała tu jako nauczycielka języka rosyjskiego. Obydwaj synowie ( Mirosław oraz Sławomir ) również są absolwentami Batorego.

mgr Mariola Strojny

Urodziła się 29 lutego 1964 roku w Świętochłowicach. W 1983 roku ukończyła klasę matematyczno-fizyczną naszego liceum. Naukę kontynuowała na kierunku Matematyka Wydziału Matematyczno-Fizyczno-Chemicznego Uniwersytetu Śląskiego. Pracę zawodową rozpoczęła w 1989 roku w Zespole Szkół Budowlanych w Chorzowie. Już w czasie pracy skończyła studia podyplomowe: Zarządzanie i Technologie Informatyczne w Oświacie oraz liczne kursy podwyższające jej kwalifikacje zawodowe. W latach 1998 ? 2000 była oddelegowana do pracy związkowej i pełniła funkcję wiceprezesa zarządu chorzowskiego oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego. Od 2000 roku pracuje w III Liceum im. Stefana Batorego w Chorzowie. W tym samym roku wygrała konkurs na stanowisko dyrektora naszej szkoły. Pełniła tę funkcję przez 5 lat. Ten okres wspomina jako najburzliwszy, ale również najciekawszy w jej życiu zawodowym. Podczas jej kadencji liceum po raz pierwszy znalazło się w ogólnopolskim rankingu szkół mających finalistów i laureatów olimpiad przedmiotowych, było uznawane za jedno z najlepszych w mieście i plasowało się wysoko w czołówce wojewódzkiej. Jej kadencję zakończyły długie oklaski młodzieży i grona pedagogicznego na akademii, podczas której żegnała się ze stanowiskiem dyrektora. Obecnie uczy matematyki w naszej szkole.

mgr Ilona Helik

Pani Ilona Helik pełniła funkcję dyrektora III LO im. Stefana Batorego od 1 września 2005 r., zaś dyrektorem Akademickiego Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 2 była w latach 2008 ? 2013. Od 2005 r. systematycznie nawiązywała porozumienia dydaktyczne: z Uniwersytetem Śląskim, Wyższą Szkołą Bankową, Akademią Ekonomiczną, Politechniką Śląską, Śląską Wyższą Szkołą Informatyczno-Medyczną i Górnośląską Wyższą Szkołą Handlową, które zaowocowały poszerzeniem oferty edukacyjnej o warsztaty dydaktyczne i Dni Akademickie  w Batorym. Pani Helik, w ramach korzystania z funduszy europejskich, przystąpiła do projektów dydaktycznych we współpracy z Uniwersytetem Śląskim ?Partnerzy w nauce? oraz z WSB ?Edukacja to więcej niż szansa?, dzięki którym uczniowie mieli dostęp do nieodpłatnych zajęć dydaktycznych, które wyrównywały i rozwijały ich zdolności i umiejętności, a nauczyciele podnieśli swoje kompetencje językowe. Z inicjatywy I. Helik we współpracy z British School przeprowadzono badanie kompetencji językowych wszystkich uczniów III LO.
III LO im. Stefana Batorego zarządzane przez Ilonę Helik wielokrotnie odnotowywano w rankingach: Ogólnopolskim Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych oraz Ogólnopolskim Rankingu Szkół Olimpijskich: np. w roku 2011 w Rankingu Szkół Olimpijskich ?  133 miejsce w Polsce i pierwsze w Chorzowie. W okresie sprawowania funkcji dyrektora przez Ilonę Helik III Liceum cieszyło się największą popularnością wśród kandydatów, ilość chętnych znacznie przekraczała ilość miejsc. Dyrektor Ilona Helik była pomysłodawcą utworzenia w Liceum prawniczo-językowej klasy uniwersyteckiej pod patronatem Uniwersytetu Śląskiego, do podpisania stosownej umowy dydaktycznej z J.M Rektorem prof. W. Banysiem doszło 26.04.2012 r.  Od października 2012 r. zainicjowana została ścisła współpraca ze Śląskim Międzyuczelnianym Centrum Edukacji i Badań Interdyscyplinarnych w Chorzowie, w ramach której uczniowie III LO uczestniczyli w wykładach i warsztatach prowadzonych przez pracowników naukowych. W 2013 r. doszło do utworzeniu klasy akademickiej we współpracy z Uniwersytetem Ekonomicznym. Dbałość o jakość edukacji przekładała się na rozwój bazy dydaktycznej, sportowej oraz w dostępie do nowoczesnych pomocy naukowych. Dzięki porozumieniu z Arcellor Mittal powstały 2 pracownie językowe wyposażone w tablice interaktywne i sprzęt audio do ćwiczeń językowych. I. Helik wprowadziła  dziennik elektroniczny, zakup komputerów był możliwy dzięki pozyskanym przez nią sponsorom, podobnie w przypadku remontu kanalizacji,  remontu sali gimnastycznej w liceum.   Pani Dyrektor zadbała także o remont holu III LO, budowę płotu i muru oporowego (2011/2012), remont dachu (2011/2012), renowację stolarki drzwiowej, jak i systematyczne malowanie klas, a także o budowę boiska i zagospodarowanie terenów zielonych z wymianą drzewostanu. Ścisła współpraca z Radą Rodziców III LO przyniosła wymierne korzyści szkole: wymiana oświetlenia, malowanie sal, zakładanie rolet, wartościowe nagrody dla wybitnych uczniów, doposażanie sal lekcyjnych w komputery, rzutniki. Dyrektor Ilona Helik w latach 2005 ? 2013 intensywnie i skutecznie dbała o promocję szkoły w środowisku lokalnym i perspektywiczny rozwój powierzonej placówki.

mgr Katarzyna Sikora

Od 1.09.2013 r. pełni funkcję dyrektora Akademickiego Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 2 w Chorzowie.
Absolwentka matematyki na Wydziale Matematyki, Fizyki i Chemii Uniwersytetu Śląskiego.
Uczyła matematyki na poziomie szkoły podstawowej, gimnazjum i w liceum. Posiada pierwszy stopień specjalizacji zawodowej w zakresie nauczania matematyki. Nauczyciel dyplomowany. Przed ponad 10 lat pełniła funkcję doradcy metodycznego matematyki Chorzowa. W latach 2002-2006 współpracowała z Ministerstwem Edukacji Narodowej w ramach projektu CALIBRATE koordynowanego przez European Schoolnet (EUN). Od ponad 25 lat jest członkiem Stowarzyszenia Nauczycieli Matematyki, gdzie od kilku kadencji pracuje w Zarządzie Głównym. Współpracowała w latach 2009-2011 z Kuratorium Oświaty w Katowicach w ramach realizacji projektu Comenius Regio pt. „Współpraca Swansea i Śląska na rzecz procesu uczenia się”. W swojej karierze opracowała wiele materiałów dydaktycznych, m. in. współpracowała z portalem Scholaris, gdzie wiele jej materiałów dydaktycznych funkcjonuje do dziś. W latach szkolnych 2009/2010 i 2010/2011 autorka i realizator projektu obejmującego wszystkie szkoły podstawowe i gimnazja Chorzowa, którego celem było lepsze przygotowanie, a w rezultacie osiągnięcie wyższych wyników na egzaminach zewnętrznych. Ekspert MEN ds. awansu zawodowego nauczycieli. Czynny egzaminator maturalny. W latach 2004 – 2013 przewodnicząca Komisji Konkursowej wojewódzkiego konkursu przedmiotowego z matematyki (w etapie rejonowym) organizowanego przez Kuratorium Oświaty w Katowicach, a od 2009 – 2013 członek wojewódzkiej Komisji Konkursowej. W latach 2002 – 2011 organizator i członek komisji konkursowej międzynarodowego konkursu matematycznego „Pikomat”.
Jako dyrektor AZSO nr 2 od początku współpracuje z uczelniami wyższymi w zakresie sprawowania przez nie opieki nad poszczególnymi klasami, co znajduje przełożenie na jakość nauczania. Szkoła od 2013 roku prowadzi zagraniczną współpracę i wymianę ze szkołą w mieście Polotsk w Białorusi oraz w Bratysławie na Słowacji, jak również realizuje projekty w ramach programu Erasmus+: „Zintegrowane nauczanie przedmiotów ścisłych z perspektywą obliczeniową-iCSE4school”, „Wielokierunkowy rozwój kadry nauczycielskiej inwestycją na przyszłość”, „Creativity and Innovation in Teaching and Training” i inne. W latach 2013-2015 Gimnazjum nr 7 uczestniczyło w projektach „Akademia kluczowych kompetencji Batorego” oraz „Kotwice kariery”, a od 2016 roku, wspólnie z III LO, w dwóch kolejnych realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Katarzyna Sikora regularnie zabiega o przeprowadzenie remontów i ulepszeń w budynku szkoły w celu zapewnienia uczniom jak najdogodniejszych warunków nauki. W okresie od 2013 r. pomalowano większość pomieszczeń i korytarzy w szkole. Odremontowano pomieszczenie będące wejściem głównym do budynku. W holu szkoły powstał pomnik patrona III LO Stefana Batorego dłuta znanego rzeźbiarza Tomasza Wenklara. Utworzono galerie laureatów olimpiad i mistrzów sportu, jak również galerię Batorowców. Zakupiono nowoczesny sprzęt nagłośnieniowy i oświetleniowy do auli. Pomalowano aulę oraz zakupiono nowe kurtyny i zasłony do niej. Szkoła wzbogaciła się o nowoczesne pomoce dydaktyczne oraz inne elementy wyposażenia. Wyeksponowano wiele pamiątek związanych z historią szkoły, m. in. zdobyty wiele lat temu sztandar dla najlepszego liceum ogólnokształcącego w Chorzowie. Szkoła w dalszym ciągu utrzymuje bardzo wysoki poziom nauki i przyciąga ambitną młodzież, co od kilku lat skutkuje najlepszym w Chorzowie naborem do klas pierwszych.
Za swoją pracę Katarzyna Sikora została nagrodzona w 2010 r. Medalem Komisji Edukacji Narodowej.