Regulamin bezpieczeństwa zdrowotnego

Wprowadza się Wewnętrzny regulamin III LO określający procedury bezpieczeństwa zdrowotnego szkoły, uwzględniający zalecenia zawarte w wytycznych zachowania bezpieczeństwa zdrowotnego MEiN, MZ i GIS dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych, stanowiący zał. do Zarządzenia Nr 14/2021/22 Dyrektora III LO im. Stefana Batorego w Chorzowie z dnia 05 kwietnia 2022 r.
Wewn. regulamin od 1 IV 2022