Projekt AKADEMIA KLUCZOWYCH KOMPETENCJI BATOREGO II

Projekt AKADEMIA KLUCZOWYCH KOMPETENCJI BATOREGO II
Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet XI Wzmacnianie potencjału edukacyjnego, Działanie 11.1 Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego, Poddziałanie 11.1.4 Poprawa efektywności kształcenia ogólnego.
Okres realizacji: 01.01.2017 – 31.12.2018.

Uczelnie wyższe i instytucje patronujące naszym klasom

Uczelnie wyższe i instytucje, z którymi III LO współpracuje, patronujące naszym klasom:
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Śląski Uniwersytet Medyczny
Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Śląskie Międzyuczelniane Centrum Edukacji i Badań Interdyscyplinarnych w Chorzowie
Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa w Katowicach
Wyższa Szkoła Humanitas w Sosnowcu
SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny
Wyższa Szkoła Bankowa w Chorzowie
Muzeum Historii Katowic