Historia

Patron szkoły – Stefan Batory (1533-1586)

Książę siedmiogrodzki od 1571 roku, król Polski od 1576 roku. Ożeniony z królową Anną Jagiellonką. Po koronacji na króla Polski pozostał księciem Siedmiogrodu, oddając namiestnictwo swemu bratu Krzysztofowi. Wkrótce po elekcji uzyskał aprobatę senatorów i kościoła katolickiego, wcześniej niechętnych jego kandydaturze. Wystąpienie Gdańska, który odmówił uznania Stefana Batorego, doprowadziło do konfliktu zbrojnego, zakończonego kompromisem w 1577 roku ? Gdańszczanie uznali zależność od króla polskiego i zgodzili się na zapłacenie wysokiej kontrybucji. W zamian król zrezygnował z budowy floty kaperskiej i wycofał wydane w 1570 statuty Karnkowskiego, ściśle podporządkowujące Gdańsk Rzeczypospolitej.

Stefan Batory dążył do skierowania polityki polskiej przeciwko wrogom Siedmiogrodu, tj. austriackim Habsburgom i Turcji. W latach 1578-1582 Prowadził wojny z Moskwą o Inflanty. Trzy kolejne wyprawy: polocka (1579), wielkolucka (1580) i pskowska (1581), zakończyły się pełnym sukcesem wojsk królewskich i zawarciem dziesięcioletniego rozejmu w Jamie Zapolskim (1582).

Za namową papieży Grzegorza XIII i Sykstusa V Stefan Batory rozpoczął przygotowania do wojny z Turcją, które zostały przerwane z powodu jego śmierci. Przeprowadził reformy wojskowe, m.in. powołał piechotę wybraniecką (1 żołnierz utrzymywany przez 20 chłopów z dóbr królewskich), ustanowił rejestr kozacki obejmujący Kozaków zaporoskich, pobierających żołd od Rzeczypospolitej i zobowiązanych do walki w armii polskiej, ustalił podział jazdy na ciężkozbrojną husarie, chorągwie kozackie i jazdę lekką.

Dążąc do pozyskania szlachty, król utworzył Trybunał Koronny (1578) i Litewski (1581), przekazując im przysługujące dotąd władcy uprawnienia sądownicze. Starał się o wzrost znaczenia sejmików kosztem sejmu. Stosując się do zasad konfederacji warszawskiej (1573), Stefan Batory prowadził tolerancyjna politykę w stosunku do innowierców, jednocześnie wspierał Kościół katolicki i zakon jezuitów. W 1579 roku założył Akademię Wileńską.

mgr Mirosław Stebelski

Urodził się 6 lipca 1903 r. w Orszowcach położonych na Bukowinie Rumuńskiej. Pochodził z rodziny polskiej. Ukończył polską Szkołę Powszechną i Wydziałową. Następnie uczył się w rumuńskiej szkole średniej, gdzie w 1924 r. otrzymał świadectwo dojrzałości. We wrześniu tego roku, podczas pracy nauczycielskiej w Nowym Bytomiu, zrzekł się obywatelstwa rumuńskiego i otrzymał obywatelstwo polskie. W 1927 r. zdał uzupełniającą maturę polską w Państwowym Seminarium Nauczycielskim w Mysłowicach, a w 1928 r. nauczycielski egzamin praktyczny. W 1930 r. Ministerstwo Oświaty powołało go na stanowisko instruktora oświatowego przy Konsulacie RP w Czerniowcach. Po powrocie na Śląsk w latach 1934 ? 1937 studiował w Instytucie Pedagogicznym w Katowicach. Okres okupacji spędził w Nowym Sączu. W marcu 1945 r. wyjechał z żoną do Bytomia i tam objął stanowisko inspektora szkolnego. Jednocześnie studiował filozofię na Uniwersytecie Wrocławskim (dyplom magistra w 1949 r.). We wrześniu 1949 r. objął stanowisko dyrektora III LO im. S. Batorego w Chorzowie i sprawował tę funkcję przez 14 lat. W 1963 r. przeniósł się do Nowego Sącza, gdzie wykładał propedeutykę filozofii i pedagogikę w Studium Nauczycielskim. Po przejściu na emeryturę w 1973 r. został odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski. Zmarł nagle 26 lipca 1989 r. w Nowym Sączu.

dr Bogusław Sznajder

Urodził się 9 sierpnia 1933 r. w Krakowie. W 1952 r. ukończył Państwowe Liceum Pedagogiczne w Katowicach, w 1962 r. Wyższą Szkołę Pedagogiczną (kierunek: historia), a w roku 1982 uzyskał tytuł doktora nauk społecznych na Uniwersytecie śląskim. Dr Sznajder z naszym liceum związał się w roku 1957. Uczył historii, a także przysposobienia wojskowego, ponieważ służbę wojskową ukończył jako oficer (dziś posiada stopień kapitana WP). Od 1963 do 1976 roku pełnił funkcję dyrektora szkoły. W tym czasie III LO osiągało z roku na rok coraz lepsze wyniki, co zaowocowało m.in. otrzymaniem sztandaru dla Najlepszej szkoły miasta Chorzów. Po przejściu na emeryturę, za całokształt pracy dydaktyczno-wychowawczej i społecznej, został wyróżniony m.in. Medalem Komisji Edukacji Narodowej, Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski oraz Nagrodą Ministra Oświaty II stopnia. Zmarł 17 X 2020 r. w Katowicach.

mgr Bolesław Iwanowski

Urodził się 10 lipca 1946 roku w Bokieniczach na Polesiu. Liceum Ogólnokształcące ukończył w Wałbrzychu, uzyskując najwyższe oceny z matematyki oraz wychowania fizycznego. Naukę kontynuował w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Opolu, działając jednocześnie przez dwa lata w Radzie Okręgowej Zrzeszenia Studentów Polskich. Od 1972 roku był nauczycielem, a od 1976 roku dyrektorem III LO im. Stefana Batorego w Chorzowie. W 1988 roku został wyróżniony odznaką Zasłużonemu w Rozwoju Województwa Katowickiego. Za swoje największe osiągnięcie uważał zmianę charakteru szkoły poprzez wprowadzenie klas autorskich oraz utworzenie w 1993 roku ogólnopolskiego Stowarzyszenia Szkół Aktywnych  SSA. Dyrektor pełnił w nim funkcję I zastępcy prezesa SSA, a III LO im. S. Batorego było jednym z jego najaktywniejszych członków stowarzyszenia. Jako ciekawostkę można dodać, że nie tylko Iwanowski, ale także cała jego rodzina była związana z naszym liceum. Żona  Łucja (absolwentka III LO), przez 22 lata pracowała tu jako nauczycielka języka rosyjskiego. Obydwaj synowie ( Mirosław oraz Sławomir ) również są absolwentami Batorego.

mgr Mariola Strojny

Urodziła się 29 lutego 1964 roku w Świętochłowicach. W 1983 roku ukończyła klasę matematyczno-fizyczną naszego liceum. Naukę kontynuowała na kierunku Matematyka Wydziału Matematyczno-Fizyczno-Chemicznego Uniwersytetu Śląskiego. Pracę zawodową rozpoczęła w 1989 roku w Zespole Szkół Budowlanych w Chorzowie. Już w czasie pracy skończyła studia podyplomowe: Zarządzanie i Technologie Informatyczne w Oświacie oraz liczne kursy podwyższające jej kwalifikacje zawodowe. W latach 1998 ? 2000 była oddelegowana do pracy związkowej i pełniła funkcję wiceprezesa zarządu chorzowskiego oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego. Od 2000 roku pracuje w III Liceum im. Stefana Batorego w Chorzowie. W tym samym roku wygrała konkurs na stanowisko dyrektora naszej szkoły. Pełniła tę funkcję przez 5 lat. Ten okres wspomina jako najburzliwszy, ale również najciekawszy w jej życiu zawodowym. Podczas jej kadencji liceum po raz pierwszy znalazło się w ogólnopolskim rankingu szkół mających finalistów i laureatów olimpiad przedmiotowych, było uznawane za jedno z najlepszych w mieście i plasowało się wysoko w czołówce wojewódzkiej. Jej kadencję zakończyły długie oklaski młodzieży i grona pedagogicznego na akademii, podczas której żegnała się ze stanowiskiem dyrektora. Zmarła 17 czerwca 2021 r.

mgr Ilona Helik

Pani Ilona Helik pełniła funkcję dyrektora III LO im. Stefana Batorego od 1 września 2005 r., zaś dyrektorem Akademickiego Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 2 była w latach 2008 ? 2013. Od 2005 r. systematycznie nawiązywała porozumienia dydaktyczne: z Uniwersytetem Śląskim, Wyższą Szkołą Bankową, Akademią Ekonomiczną, Politechniką Śląską, Śląską Wyższą Szkołą Informatyczno-Medyczną i Górnośląską Wyższą Szkołą Handlową, które zaowocowały poszerzeniem oferty edukacyjnej o warsztaty dydaktyczne i Dni Akademickie  w Batorym. Pani Helik, w ramach korzystania z funduszy europejskich, przystąpiła do projektów dydaktycznych we współpracy z Uniwersytetem Śląskim ?Partnerzy w nauce? oraz z WSB ?Edukacja to więcej niż szansa?, dzięki którym uczniowie mieli dostęp do nieodpłatnych zajęć dydaktycznych, które wyrównywały i rozwijały ich zdolności i umiejętności, a nauczyciele podnieśli swoje kompetencje językowe. Z inicjatywy I. Helik we współpracy z British School przeprowadzono badanie kompetencji językowych wszystkich uczniów III LO.
III LO im. Stefana Batorego zarządzane przez Ilonę Helik wielokrotnie odnotowywano w rankingach: Ogólnopolskim Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych oraz Ogólnopolskim Rankingu Szkół Olimpijskich: np. w roku 2011 w Rankingu Szkół Olimpijskich ?  133 miejsce w Polsce i pierwsze w Chorzowie. W okresie sprawowania funkcji dyrektora przez Ilonę Helik III Liceum cieszyło się największą popularnością wśród kandydatów, ilość chętnych znacznie przekraczała ilość miejsc. Dyrektor Ilona Helik była pomysłodawcą utworzenia w Liceum prawniczo-językowej klasy uniwersyteckiej pod patronatem Uniwersytetu Śląskiego, do podpisania stosownej umowy dydaktycznej z J.M Rektorem prof. W. Banysiem doszło 26.04.2012 r.  Od października 2012 r. zainicjowana została ścisła współpraca ze Śląskim Międzyuczelnianym Centrum Edukacji i Badań Interdyscyplinarnych w Chorzowie, w ramach której uczniowie III LO uczestniczyli w wykładach i warsztatach prowadzonych przez pracowników naukowych. W 2013 r. doszło do utworzeniu klasy akademickiej we współpracy z Uniwersytetem Ekonomicznym. Dbałość o jakość edukacji przekładała się na rozwój bazy dydaktycznej, sportowej oraz w dostępie do nowoczesnych pomocy naukowych. Dzięki porozumieniu z Arcellor Mittal powstały 2 pracownie językowe wyposażone w tablice interaktywne i sprzęt audio do ćwiczeń językowych. I. Helik wprowadziła  dziennik elektroniczny, zakup komputerów był możliwy dzięki pozyskanym przez nią sponsorom, podobnie w przypadku remontu kanalizacji,  remontu sali gimnastycznej w liceum.   Pani Dyrektor zadbała także o remont holu III LO, budowę płotu i muru oporowego (2011/2012), remont dachu (2011/2012), renowację stolarki drzwiowej, jak i systematyczne malowanie klas, a także o budowę boiska i zagospodarowanie terenów zielonych z wymianą drzewostanu. Ścisła współpraca z Radą Rodziców III LO przyniosła wymierne korzyści szkole: wymiana oświetlenia, malowanie sal, zakładanie rolet, wartościowe nagrody dla wybitnych uczniów, doposażanie sal lekcyjnych w komputery, rzutniki. Dyrektor Ilona Helik w latach 2005 ? 2013 intensywnie i skutecznie dbała o promocję szkoły w środowisku lokalnym i perspektywiczny rozwój powierzonej placówki.

mgr Katarzyna Sikora

Od 1.09.2013 r. do 27.08.2023 r. pełniła funkcję dyrektora III LO im. Stefana Batorego w Chorzowie (do 31.08.2019 Akademickiego Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 2 w Chorzowie, w skład którego wchodziło III LO im. Stefana Batorego i Gimnazjum nr 7 im. Adama Mickiewicza).
Absolwentka matematyki na Wydziale Matematyki, Fizyki i Chemii Uniwersytetu Śląskiego.
Uczyła matematyki na poziomie szkoły podstawowej, gimnazjum i w liceum. Posiada pierwszy stopień specjalizacji zawodowej w zakresie nauczania matematyki. Nauczyciel dyplomowany. Przed ponad 10 lat pełniła funkcję doradcy metodycznego matematyki Chorzowa. W latach 2002-2006 współpracowała z Ministerstwem Edukacji Narodowej w ramach projektu CALIBRATE koordynowanego przez European Schoolnet (EUN). Od ponad 25 lat jest członkiem Stowarzyszenia Nauczycieli Matematyki, gdzie przez kilku kadencji pracowała w Zarządzie Głównym. Współpracowała w latach 2009-2011 z Kuratorium Oświaty w Katowicach w ramach realizacji projektu Comenius Regio pt. “Współpraca Swansea i Śląska na rzecz procesu uczenia się”. W swojej karierze opracowała wiele materiałów dydaktycznych, m. in. współpracowała z portalem Scholaris, gdzie wiele jej materiałów dydaktycznych funkcjonuje do dziś. W latach szkolnych 2009/2010 i 2010/2011 autorka i realizator projektu obejmującego wszystkie szkoły podstawowe i gimnazja Chorzowa, którego celem było lepsze przygotowanie, a w rezultacie osiągnięcie wyższych wyników na egzaminach zewnętrznych. Ekspert MEN ds. awansu zawodowego nauczycieli. Czynny egzaminator maturalny. W latach 2004 – 2013 przewodnicząca Komisji Konkursowej wojewódzkiego konkursu przedmiotowego z matematyki (w etapie rejonowym) organizowanego przez Kuratorium Oświaty w Katowicach, a od 2009 – 2013 członek wojewódzkiej Komisji Konkursowej. W latach 2002 – 2011 organizator i członek komisji konkursowej międzynarodowego konkursu matematycznego “Pikomat”.
Jako dyrektor III LO od początku współpracowała z uczelniami wyższymi w zakresie sprawowania przez nie opieki nad poszczególnymi klasami, co znajduje przełożenie na jakość nauczania. Szkoła w latach 2013-2022 roku prowadziła zagraniczną współpracę i wymianę ze szkołą w mieście Polotsk w Białorusi oraz w Bratysławie na Słowacji, jak również realizowała projekty w ramach programu Erasmus+: “Zintegrowane nauczanie przedmiotów ścisłych z perspektywą obliczeniową-iCSE4school”, “Wielokierunkowy rozwój kadry nauczycielskiej inwestycją na przyszłość”, “Creativity and Innovation in Teaching and Training” i inne. W latach 2013-2015 Gimnazjum nr 7 uczestniczyło w projektach “Akademia kluczowych kompetencji Batorego” oraz “Kotwice kariery”, a od 2016 roku, wspólnie z III LO, w dwóch kolejnych realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Katarzyna Sikora regularnie zabiegała o przeprowadzenie remontów i ulepszeń w budynku szkoły w celu zapewnienia uczniom jak najdogodniejszych warunków nauki. W okresie od 2013 r. pomalowano większość pomieszczeń i korytarzy w szkole. Odremontowano pomieszczenie będące wejściem głównym do budynku. W holu szkoły powstał pomnik patrona III LO Stefana Batorego dłuta znanego rzeźbiarza Tomasza Wenklara. Utworzono galerie laureatów olimpiad i mistrzów sportu, jak również galerię Batorowców i Uliczną Galerię Batorego. Powstała Izba Tradycji. Zakupiono nowoczesny sprzęt nagłośnieniowy i oświetleniowy do auli. Pomalowano aulę oraz zakupiono nowe kurtyny i zasłony do niej. Szkoła wzbogaciła się o nowoczesne pomoce dydaktyczne oraz inne elementy wyposażenia. Wyeksponowano wiele pamiątek związanych z historią szkoły, m. in. zdobyty wiele lat temu sztandar dla najlepszego liceum ogólnokształcącego w Chorzowie. Szkoła utrzymywała bardzo wysoki poziom nauki i przyciągała ambitną młodzież, co od wielu lat skutkowało najlepszym w Chorzowie naborem do klas pierwszych.
Za swoją pracę Katarzyna Sikora została nagrodzona w 2010 r. Medalem Komisji Edukacji Narodowej oraz Nagrodą Prezydenta Miasta Chorzów.