RODO

Inspektor ochrony danych (IOD) Informuję, że na podstawie art. 37.7 RODO Inspektorem ochrony danych (IOD) jest Pan Zdzisław Korzuch, mail: biuro@bitprotect.pl.

Informacje o przetwarzaniu danych osobowych ucznia

W związku z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO) informujemy, że:

 • administratorem danych jest III Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Batorego w Chorzowie, ul. Farna 7, 41-506 Chorzów, e-mail: sekretariat@3lo.edu.pl;
 • dane przetwarzamy w celach związanych z prowadzeniem dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej na podstawie ciążących na administratorze obowiązków prawnych oraz zadań realizowanych w interesie publicznym (art. 6 ust. 1 lit. c i e RODO) wynikających z ustawy Prawo oświatowe, ustawy o systemie oświaty, aktów wykonawczych i statutu placówki; w celu zapewnienia uczniowi podczas pobytu w placówce odpowiedniej opieki, odżywiania oraz metod opiekuńczo-wychowawczych na podstawie ważnego interesu publicznego (art. 9 ust. 2 lit. g RODO) – w związku z art. 155 ustawy Prawo oświatowe;
 • wskazane przepisy obligują Państwa do podania danych w zakresie dot. prowadzenia dokumentacji nauczania i istotnych informacji o stanie zdrowia dziecka, rozwoju psychofizycznym i stosowanej diecie, żebyśmy zapewnili uczniowi odpowiednią opiekę; z kolei deklaracje udziału w programach składają Państwo dobrowolnie, jeśli chcą z nich skorzystać;
 • odbiorcami danych będą podmioty wspierające placówkę w obsłudze administracyjnej, informatycznej i prawnej; nie będziemy przekazywać danych do odbiorców w państwach trzecich;
 • dane będziemy przechowywać po zakończeniu edukacji maksymalnie przez 50 lat w zależności od rodzaju dokumentacji;
 • przysługują Państwu prawa: żądania dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania i wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania, które w stosownych przypadkach przepisy mogą ograniczyć, a także prawo wniesienia skargi do Prezesa UODO (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), gdyby przetwarzanie danych naruszało wymienione prawa lub inne przepisy RODO;
 • nie będziemy podejmować wobec Państwa zautomatyzowanych decyzji ani profilować na podstawie danych;
 • w sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz realizacji powyższych praw mogą Państwo kontaktować się z wyznaczonym inspektorem ochrony danych przez e-mail: biuro@bitprotect.pl.

Informacja o przetwarzaniu danych podczas wymiany korespondencji elektronicznej

“W związku z art. 13 ust. 1 i 2 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO) informujemy, że:

 • administratorem danych III Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Batorego w Chorzowie, ul. Farna 7, 41-506 Chorzów, e-mail: sekretariat@3lo.edu.pl;
 • dane osobowe będą przetwarzane w celu rejestracji oraz archiwizacji korespondencji, na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze  – art. 6 ust.1 lit c) RODO – w związku art. 6 ust. 2 ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach;
 • wskazane wyżej przepisy obligują do podania danych, których brak uniemożliwia realizację obowiązków prawnych administratora;
 • informacja o zarejestrowanej korespondencji będzie przechowywana przez okres 5 lat;
 • odbiorcami danych będą podmioty wspierające administratora w obsłudze administracyjnej, informatycznej i prawnej; dane nie będą przekazywane do odbiorców w państwach trzecich i nie będą na ich podstawie podejmowane zautomatyzowane decyzje ani profilowanie;
 • przysługuje prawo do żądania dostępu do danych oraz do ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz usunięcia, które w stosownych przypadkach przepisy mogą ograniczyć, a także prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdyby przetwarzanie danych naruszało wymienione prawa lub inne przepisy RODO;
 • w sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz realizacji powyższych praw można kontaktować się z wyznaczonym inspektorem ochrony danych przez e-mail: biuro@bitprotect.pl.
 • W stopce maila należy podać: ” Administratorem danych jest: III Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Batorego, 41-506 Chorzów, ul. Farna 5-7, tel. (32) 246-88-02, (32) 246-11-63, e-mail: sekretariat@3lo.edu.pl. Informacje o przetwarzaniu danych.”