“Działamy, indywidualizujemy, integrujemy- szkoła na miarę nowych wyzwań” – projekt Erasmus +Edukacja Szkolna: Akcja 1. (2017-2019)

Dnia 1.06.2017 nasza szkoła przystąpiła do realizacji projektu „Działamy, indywidualizujemy, integrujemy- szkoła na miarę nowych wyzwań”, finansowanego z funduszy UE Erasmus +Edukacja Szkolna: Akcja 1.
Pomysł projektu „Działamy, indywidualizujemy, integrujemy- szkoła na miarę nowych wyzwań” narodził się po przeprowadzeniu analizy SWOT. W projekt zaangażowani są nauczyciele różnych przedmiotów, o różnym stażu pracy, którzy wezmą udział w czterech kursach o zróżnicowanej tematyce i celach (kursy metodyczne, psychologiczno-pedagogiczne i obejmujące poznawanie funkcjonowania innych systemów oświaty w praktyce).
1) ICT: Learning by doing: 10.09-14.09.2018: Hiszpania (Sevilla): 5 osób

2) Learning in Europe: Individualised Learning in Swedish Schools: Szwecja (Helsingborg i Malmo): 22.10-28.10.2017: 4 osoby

3) Structured Study Visit to Schools/ Institutes & Training Seminar in Island 22.-28.04.2018: 1 osoba

4) Parents & Teachers: building bridges: Hiszpania (Sevilla): 11.12.-15.12.2017: 1 osoba

Dzięki realizacji projektu będziemy mieli możliwość przeniesienia sprawdzonych rozwiązań z innych krajów europejskich w realia naszej szkoły, udoskonalenia warsztatu pracy, podniesienia umiejętności językowych, rozszerzenia kompetencji międzykulturowych, nawiązania współpracy z nauczycielami z innych krajów. Dzięki wizytom w szkołach (obserwacje zajęć lekcyjnych) oraz zajęciom metodycznym zapoznamy się ze źródłami sukcesu w uczeniu i nauczaniu, zwłaszcza w krajach skandynawskich.

Urozmaicenie metod pracy na lekcji (wykorzystanie nowoczesnych urządzeń elektronicznych takich jak smartfony, tablety, platformy do tworzenia testów online, platformy do wykorzystywania filmów edukacyjnych) przyczyni się z jednej strony do ograniczenia syndromu wypalenia zawodowego nauczycieli, a z drugiej – do wzrostu motywacji uczniów do nauki i uatrakcyjnienia oferty szkoły. Wybierając kursy, nauczyciele kierowali się różnorodnością zaproponowanych metod (wykłady, warsztaty, konwersatoria, obserwacje lekcji, wycieczki edukacyjne).

Udział w projekcie umożliwi nam zdobycie wiedzy na temat zarządzania konfliktem, motywowania uczniów, indywidualizacji nauczania oraz tego, jak wspomagać uczniów w rozwiązywaniu różnorodnych trudności w szkole. Poza tym nabędziemy umiejętności lepszej współpracy z rodzicami.

Praca nad projektem pozytywnie wpłynie na integrację nauczycieli zespołu, poprawi współpracę oraz komunikację w jego obrębie.

Przygotowując projekt, nauczyciele muszą dzielić się obowiązkami, pracować w grupach, tworzyć banki pomysłów, rozwijać w sobie poczucie odpowiedzialności za dobro wspólne i dbać o komunikację. W ostatecznym rozrachunku przełoży się to na lepszą współpracę, integrację i zarządzanie całym gronem nauczycielskim. Tym bardziej, że planujemy dzielić się nabytymi umiejętnościami ze społecznością naszej szkoły, a także z uczniami i nauczycielami z innych szkół (podczas konferencji szkoleniowych, publikując artykuły, tworząc prezentacje, umieszczając informacje na stronie szkoły i na Facebooku).

Udział w projekcie będzie pomocą zarówno dla nauczycieli, jak i w dalszej perspektywie dla uczniów w lepszym funkcjonowaniu (w sferze zawodowej i społecznej) we współczesnej wielokulturowej Europie.

Having made the SWOT analysis of the school the teachers came up with an idea for the project ”Teaching by doing through individualised approach to student – modern school, modern teachers”. 6 teachers of different subjects and working experience will take part in 4 mobilities . The courses comprise methodology, psychology, didactics, as well as a hands-on approach.

The project will enable us to apply the most interesting and inspiring examples and approaches in practice, improve our methods, raise language skills, extend inter-cultural competence and start international cooperation. Thanks to structure visits, lesson observation and methodological workshops we will be given a chance to find out what makes their educational systems successful (especially in Scandinavia). Diversifying of methods in use on the lessons ( active teaching, new technologies like smartphones, tablets, kahoot –game based learning platform or video making platform) is likely to prevent teachers’ job burnout on the one hand and to increase students’ motivation and make the school more attractive on the other. While selecting the courses the teachers took into consideration the quality and variety of the offer. Moreover, we will learn how to deal with conflicts, motivate students, practise a more individual attitude to each student, coach students on their educational path, and cooperate with parents in solving their children’s problems.

While working on the project the teachers have to share duties, work in groups, create banks of ideas, consult the experts, develop the sense of responsibility for the common good and improve communication skills, which eventually will result in better cooperation, integration and management of the school staff as a whole. The more so, that we are going to share the acquired skills and knowledge with the school community and others as well (conferences, seminars, presentations, press articles, school website and Facebook)

The project is intended to be a great help for the teachers and prospectively for our students in better functioning in modern multicultural Europe ( in professional and social aspect as well).