MISTRZ OLIMPIJSKI Kajetan Duszyński

16 września mieliśmy zaszczyt gościć w naszej szkole, mistrza olimpijskiego z Tokio, wicemistrza Europy, mistrza Polski seniorów w biegu na 400m, chłopaka z Siemianowic Śląskich, byłego zawodnika AKS Chorzów….
Kajetana Duszyńskiego

Jest to lekkoatleta, który skradł nasze serca zdobywając złoto olimpijskie w sztafecie mieszanej 4x400m w Tokio ,startując pierwszy raz na igrzyskach. Kajetan nie tylko zajmuję się sportem ale również nauką, jest doktorantem w Interdyscyplinarnej Szkole Doktorskiej Politechniki Łódzkiej w dyscyplinie biotechnologia.

Specjalna Edycja Festiwalu Teatralnego

W dniu dzisiejszym rozpoczęła się Specjalna Edycja Festiwalu Teatralnego „Festiwalowo?Naturalnie!”. Uczniowie wzięli udział w wykładzie „Po co Maseczka Teatralna? Nie tylko uwagi praktyczne.” wygłoszonym przez prof. Ewę Noworzyn-Pilch oraz absolwentów Michała Bawełka i Pawła Kosińskiego.
Zainteresowani uczniowie mieli także możliwość szlifowania swoich umiejętności dziennikarskich podczas warsztatów „Nie pisz nudno”, które zostały poprowadzone przez naszych prelegentów.

RODO

Inspektor ochrony danych (IOD) Informuję, że na podstawie art. 37.7 RODO Inspektorem ochrony danych (IOD) jest Pan Zdzisław Korzuch, mail: biuro@bitprotect.pl.

Informacje o przetwarzaniu danych osobowych ucznia

W związku z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO) informujemy, że:

  • administratorem danych jest III Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Batorego w Chorzowie, ul. Farna 7, 41-506 Chorzów, e-mail: sekretariat@3lo.edu.pl;
  • dane przetwarzamy w celach związanych z prowadzeniem dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej na podstawie ciążących na administratorze obowiązków prawnych oraz zadań realizowanych w interesie publicznym (art. 6 ust. 1 lit. c i e RODO) wynikających z ustawy Prawo oświatowe, ustawy o systemie oświaty, aktów wykonawczych i statutu placówki; w celu zapewnienia uczniowi podczas pobytu w placówce odpowiedniej opieki, odżywiania oraz metod opiekuńczo-wychowawczych na podstawie ważnego interesu publicznego (art. 9 ust. 2 lit. g RODO) – w związku z art. 155 ustawy Prawo oświatowe;
  • wskazane przepisy obligują Państwa do podania danych w zakresie dot. prowadzenia dokumentacji nauczania i istotnych informacji o stanie zdrowia dziecka, rozwoju psychofizycznym i stosowanej diecie, żebyśmy zapewnili uczniowi odpowiednią opiekę; z kolei deklaracje udziału w programach składają Państwo dobrowolnie, jeśli chcą z nich skorzystać;
  • odbiorcami danych będą podmioty wspierające placówkę w obsłudze administracyjnej, informatycznej i prawnej; nie będziemy przekazywać danych do odbiorców w państwach trzecich;
  • dane będziemy przechowywać po zakończeniu edukacji maksymalnie przez 50 lat w zależności od rodzaju dokumentacji;
  • przysługują Państwu prawa: żądania dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania i wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania, które w stosownych przypadkach przepisy mogą ograniczyć, a także prawo wniesienia skargi do Prezesa UODO (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), gdyby przetwarzanie danych naruszało wymienione prawa lub inne przepisy RODO;
  • nie będziemy podejmować wobec Państwa zautomatyzowanych decyzji ani profilować na podstawie danych;
  • w sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz realizacji powyższych praw mogą Państwo kontaktować się z wyznaczonym inspektorem ochrony danych przez e-mail: biuro@bitprotect.pl.

Informacja o przetwarzaniu danych podczas wymiany korespondencji elektronicznej

 „W związku z art. 13 ust. 1 i 2 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO) informujemy, że:

o    administratorem danych III Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Batorego w Chorzowie, ul. Farna 7, 41-506 Chorzów, e-mail: sekretariat@3lo.edu.pl;

o    dane osobowe będą przetwarzane w celu rejestracji oraz archiwizacji korespondencji, na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze  – art. 6 ust.1 lit c) RODO – w związku art. 6 ust. 2 ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach;

o    wskazane wyżej przepisy obligują do podania danych, których brak uniemożliwia realizację obowiązków prawnych administratora;

o    informacja o zarejestrowanej korespondencji będzie przechowywana przez okres 5 lat;

o    odbiorcami danych będą podmioty wspierające administratora w obsłudze administracyjnej, informatycznej i prawnej; dane nie będą przekazywane do odbiorców w państwach trzecich i nie będą na ich podstawie podejmowane zautomatyzowane decyzje ani profilowanie;

o    przysługuje prawo do żądania dostępu do danych oraz do ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz usunięcia, które w stosownych przypadkach przepisy mogą ograniczyć, a także prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdyby przetwarzanie danych naruszało wymienione prawa lub inne przepisy RODO;

o    w sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz realizacji powyższych praw można kontaktować się z wyznaczonym inspektorem ochrony danych przez e-mail: biuro@bitprotect.pl.

Sukces uczennicy

Z radością informujemy, że uczennica klasy IE – Dominika Haida zakwalifikowała się do półfinału XXII ogólnopolskiego Konkursu Geologiczno Środowiskowego Nasza Ziemia – środowisko przyrodnicze wczoraj, dziś i jutro; Tajemniczy świat jaskiń 2021. Dominika jest jednym z sześciorga laureatów tego konkursu z rejonu województwa śląskiego i opolskiego na poziomie szkoły ponadpodstawowej. Gratulujemy Dominice i życzymy powodzenia w kolejnym etapie zmagań konkursowych!